مرور برچسب

ننه سرما

ننه سرما

نزدیک غروب برف شروع شد. خورشید هنوز پایین نرفته بود، اما هوا داشت تاریک می شد. گوشی های هندزفری را در گوشش تپاند و صدای موسیقی را تا ته زیاد کرد. دیگر صدایی از بیرون نمی شنید؛ آنقدر که حتی صدای جر خوردن شلوار پوسیده اش را هم نشنید موقعی…