مرور برچسب

نوا

تور رویاگیر

می گویم، دختر کوچکی بود که یک روز یک تکه از موهایش را به آرزویی دور گره زد و قرار گذاشت وقتی این موها را باز کند که به آرزویش رسیده باشد. آن آرزو آنقدر دور بود، و از آن روز آنقدر گذشته است که دختر دیگر نمی داند یک تکه از موهایش برای چه…