مرور برچسب

نوشین زرگری

عید در بیمارستان روانی

تصمیم گرفتم امسال عید را چند ساعت در روز بروم بیمارستان روانی تا کنجکاوی چندین ساله‌ام برطرف شود. با پارتی‌بازی پسرعموی مادرم که دکتر بخش زنان است هر روز از ساعت ده تا یک و دو آن‌جا می‌مانم. خب باید بگویم هیچ شبیه فیلم‌ها نیست.یکعده مثل…