مرور برچسب

هملت

۱۰ کتاب شکسپیر که پنگوئن لباس نو به آن ها پوشانیده

ماه اول سال گذشته و هنوز قفسه ی کتاب تازه ای که سر خانه تکانی عید خریده اید خالی مانده؟ به شکل و رنگ جلد کتاب هایی که در قفسه ی کتاب هایتان می گذارید اهمیت می دهید؟ شاید جوابتان اینجا باشد: سری کتاب های شکسپیر که هیچ کس نمی تواند به همین…

جادوی اعداد

دنیای بازیگوش و شگفت آور اعداد هیچ وقت تکراری نمی شود. این اعداد و کتاب ها را کنار هم قرار دهید. نقد و نتیجه گیری با شماست ولی من نمی توانم شیفتگی ام را به این داده های رقمی پنهان کنم.