مرور برچسب

پدرصلواتی

پدرصلواتی

چرا خاموشی و ناپیدا پدر با غیرت و رشک چرا پنهان از چشم های جستجوگر پشت ابرهایی چرا هر حرف و قانونت مبهم و تاریک است که کسی جرات ندارد میوه ای بخورد مگر با فریب مار حیله گر نکند موضوع این است که مرموز بودن تحسین زنان را بیشتر جلب…