مرور برچسب

پروانه عروج نیا

چگونه چلم به وجود آمد

دانشمندان چلم درباره ی چگونگی پیدایش این شهر اختلاف نظر دارند. البته دینداران و مومنان چلم همگی اعتقاد دارند که خدا گفت: «این چلم بشود و چلم شد»، اما خیلی از دانشمندان عقیده دارند که پیدایش این شهر نتیجه ی یک آتشفشان بوده…