مرور برچسب

پریان

شب نشینی

خدا می داند این شب نشینی ها به کجای دلم بر نمی خورد که بر نمی خورد که تو را گم کرده باشم بر نمی خورد که تو را پیدا نکرده گم کرده باشم پل های هوایی و ایستگاه های مترو و زمان برای من همیشه دیر است وقتی ریخته ام کف آسفالت یا ...کنار خزر…