مرور برچسب

پسنجر

از دستش داده ای

وقتی نور لازمت می شود که هوا تاریک شده وقتی دلت برای خورشید تنگ می شود که برف ببارد وقتی می فهمی عاشقش بوده ای که از دستش بدهی وقتی می فهمی چه خوش گذشته که حالت گرفته باشد وقتی از جاده بدت می آید که هوای خانه کرده باشی وقتی می فهمی…