مرور برچسب

پیامبر

پیامبر

ما کاشفان کوچه های بن بستیم حرف های خسته داریم این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند - گروس عبدالملکیان-