مرور برچسب

پیر شدن

روایت این قصه ی شب خزیدن هایت را کجا ببرم؟

روایت این قصه ی شب خزیدن هایت را کجا ببرم؟ به کنجی نفسی که می گیرد و می آید. یادت می آید؟ هق هق هایت را یادت هست؟ وقتی که زرد و نمور در آن لباس گشاد، مرده گرد کابوس هایم شدی یادت هست؟ به در کوفتن هایم را چه طور و آن بستنی که در دست هایم…