مرور برچسب

چند خط از کتاب

چند خط از کتاب مرد داستان فروش نوشتهٔ یوستین گوردر

زندگی چنان کوتاه است که باور کردنی نیست. شاید به همین علت هم هرگز نخواستم نامم روی جلد کتابی نوشته شود. ماجراجویی زیاد مغلوب ظاهر فریبنده فرهنگ، بلندپروازی و سفاهت می شود که من در آن مظهر یک فراری متوقف شده و سرگردان هستم.یادگرفته بودم که…