مرور برچسب

ژول ورن، بیست هزار فرسنگ زیر دریا، علمی تخیلی، استیم پانک، فرسنگ

همه رویاهای ژول ورنی من!

۱- سوالی که هر بار بعد از خواندن یا دیدن یک داستان یا فیلم علمی و تخیلی برایم پیش می آید این است که مرزهای تخیل تا کجا گسترده شده و می تواند بلند پروازی های تاریخی خود را حقیقت بخشد و این که چه قسمتی از واقعیات جاری در هر زمانی می تواند…