مرور برچسب

کولی کنار آتش

کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟

۲۸ تیرماه سالروز تولد سیمین بهبهانی شاعر است. رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟ شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟ خاموش مانده اینک، خاموش تا همیشه چشم سیاه چادر با این چراغ…