مرور برچسب

کیکاووس یاکیده

شعر بانو با دکلمه (کیکاووس یاکیده)

های بانو شوخی نکن چشم خسته بسته میشود قلب خسته می ایستد! زنبیل پیرزنی را بردم که هیچ نمیشناختمش! گفت:به خانم سلام برسان. با تو صمیمی بود که میگفت:خانم؟  بانو؟ بعد از ان دیگر با زنبیل ندیدمش! بوی رفتن میدهی در را باز میگذارم وقتی برو که…