مرور برچسب

گوشت

گوشت

گوشت / سیاهپوش کهکشان … کهکشان زیبا … ابرهای ماژلانی رنگارنگ در اطراف ستاره‌های درخشان و سیارات خالی از سکنه در هم میجوشیدند و تلاش میکردند تا مطابق برنامه آفرینش ستاره ای بوجود بیاورند ، هر از گاهی ، سیارکی عظیم و یا شهاب سنگی سرگردان از…