مرور برچسب

گیتا گرکانی

زندگی پی

از وضعیتم که به اندازه‌ی هوا بی معنی بود بیزار شدم. اما زندگی ترکم نکرد. بقیه‌ی این داستان چیزی جز اندوه، درد و تحمل نیست. فرازها فرودها را می‌خوانند و فرودها فرازها را. به شما می‌گویم، اگر در شرایطی هولناکی مثل من بودید، شما هم باید…