مرور برچسب

یغما گلرویی

کوچولو

کوچولو ! چشاتو وا کن ، تا تماشایی شه دنیا خـط بـزن این بختـکُ تا ، با تـو رؤیایی شه دنیا کوچولو ! من و عموهات دنیا رو قشنگ می خواستیم کوچه رو بدون دیوار ، شبُ رنگ به رنگ می خواستیم ما تلاشمونُ کردیم ، واسه آتیش زدن شب واسه…