مرور برچسب

یلدای ۹۲

یلدای امسال

از طرف سیاهپوش *** از طرف شاواسب *** و در این جا هزاران سال است که تاریکی است. اما همیشه این گونه نبوده و همیشه این گونه نخواهد بود. روایت است که چون غبار بنشیند و چون پراکندگان باز آیند در لحظه ای موعود دست به دست بر…