مرور برچسب

EdwardWeston

عکاس فلفل ها و گوش ماهی ها

شاید ۱۶ سالگی زمان مناسبی برای هدیه گرفتن یک دوربین باشد،آن هم وقتی تمام پارک های دور و بر، مزرعه ی عمه ای یا خاله ای، آن قدر برایت جذاب باشد که بخواهی جزئیات تمام درختان و گیاهان و بناهایش را برای همیشه برای خود حفظ کنی. ادوارد وستون بعد…