مرور برچسب

stand

بایستید…

بایستید بایستید در مقابل علم بایستید همه‌تان با هم بایستید، تک تک بایستید، بایستید ،درخت‌بغل‌کن‌ها، طبیعت دوستان، جانور دوست‌ها، دروغگوها، خودپسندان، بایستید در مقابل علم دغل‌بازان، تنگ‌دیده‌ها، بایستید، صلح‌دوستان، دین‌داران، مبدعان…