مرور

پیوند

متن آهنگ یک هوای الکی، یک فضای الکی محسن نامجو

از آمدنم هیچ معلوم نشد/ یک نوای الکی، یک نوای الکی/ از سطح خرافه این زبانم نگذاشت/ یک صدای الکی، یک صدای الکی/ از آمدن و رفتن ما سودی بود/ یک هبوط الکی، یک سقوط الکی/ سر تا سر صحنه آش نذری بود/ نیت های  الکی، نیت های الکی/ ایام…