یکی مثل همه Every man

این کتاب را می شود جز آخرین کتاب های دوران نویسندگی حرفه ای فیلیپ راث دانست . سالنامه‌ی ویکواییک در توصیف کودکی راث می گوید: «یک پسر باهوش واقعی، همراه با شوخ طبعی و عقل سالم». البته انتظار می‌رفت این پسر باهوش یک کمدین برجسته شود